top of page
Samina Ali.jpg

Samina Ali (Treasurer) is an integrative dance and movement psychotherapist with a background in business, Samina comes with experience of eco-living in nature, of “land clearing” (energetic healing of place and space) and of setting up and running groups and circles.

Mae Samina Ali yn Seicotherapydd Dawns ac Ymsymudiad Integreiddio, ac mae ganddi gefndir mewn busnes. Wrth fyw mewn perthynas agos â natur mae Samina wedi datblygu sgiliau ecogyfeillgar, ac â phrofiad yn 'clirio'r tir'. Mae hefyd â phrofiad o sefydlu a rhedeg grwpiau a chylchoedd trafod.

SAMINA ALI

Adrianne Hickey 2.jpg

Mae Adi Hickey yn drefnydd angladdau ac yn llywio safle'r Gladdfa yn y Goedwig ym Moduan, ger Pwllheli. Cyn iddi ddod yn fam bu Adi'n gweithio o fewn y gwasanaethau iechyd meddwl.

Adi Hickey is a funeral director (Tirion Funerals) and manages the Woodland Burial site at Boduan near Pwllheli. Adi’s previous experience prior to becoming a mother was in Mental Health Services.
 

ADI HICKEY

Peter Jones.jpg

Mae Peter Jones yn athro yoga ac yn hyfforddi i fod yn dwla diwedd bywyd. Yn gyn-athro addysg arbennig, symudodd Peter yn ôl i Ogledd Cymru yn 2015 yn dilyn marwolaeth ei wraig Brenda yn 2014. Mae Peter yn wirfoddolwr yn Hosbis Skana Vale yng Nghaerfyrddin, ac yn brysur yn datblygu ar ei angerdd am Yoga Nidra ac yn archwilio yoga er budd pobl sy'n marw.

Peter Jones is a yoga teacher and training as an End of Life doula, a retired Special Needs teacher Peter moved back to North Wales in 2015 after his wife Brenda died in 2014. Peter is an active volunteer at the Skanda Vale hospice in Carmarthen and is currently developing his passion in Yoga Nidra and exploring yoga in support of the dying.
 

PETER JONES

Alexandra Wilson.jpg

Alexandra Wilson (Company Secretary) is an Interfaith Minister, End of Life doula and trainer and honorary lecturer in Spiritual Care at Bangor University. Her professional background was in the public and third sector specialising in community engagement in public policy and she has managed and run several community enterprises.

Mae Alexandra Wilson yn Weinidog Rhyng-ffydd, yn dwla diwedd oes ac yn hyfforddwraig a darlithydd gwadd ym maes Gofal Ysbrydol ym mhrifysgol Bangor. Mae ei chefndir proffesiynol yn cynnwys gweithio o fewn y trydydd sector a'r sector gyhoeddus, gan arbenigo mewn gwaith llunio polisïau cyhoeddus i ddenu a chynnwys y gymuned mewn prosiectau. Mae hi wedi cyfarwyddo a rhedeg sawl menter gymdeithasol.

ALEXANDRA WILSON

Denise Baker.jpg

Denise Baker is a psychologist by training with a strong history of community enterprise including establishing and running the Pay as you Feel cafe in Bethesda, catering and community projects. Currently Denise is offering life coaching and developing her photography passion as well as training as an End of Life doula.

Mae Denise wedi hyfforddi fel seicolegydd ac mae ganddi brofiad helaeth gyda golwg ar fentrau cymdeithasol, gan gynnwys sefydlu a rhedeg y caffi Cyfrannu i Rannu ym Methesda, gwaith arlwyaeth a bod â rhan mewn amryw o brosiectau cymdeithasol. Ar hyn o'r bryd mae Denise yn cynnig sesiynau hyfforddiant bywyd, ac yn datblygu ar ei diddordeb mewn ffotograffiaeth, tra hefyd yn hyfforddi i fod yn ddwla diwedd oes.

DENISE BAKER

Haf Jones.jpg

Mae Haf yn manteisio ar fod yn ddi-waith cyn iddi ddechrau ar gwrs nyrsio iechyd meddwl ym Mhrifysgol Bangor yn mis Medi. Mae'n hyfforddi i fod yn ddwla diwedd oes, ac mae wedi cymryd y fantol Cymraeg ar gyfer Hosbis Daear. Mae Haf hefyd yn gwirfoddoli yn Mind Aberconwy, ac wedi sefydlu ac yn rhedeg grŵp pobl ifanc yna.

Haf is our Chair of Directors and Welsh lead for the project. Haf Jones is currently applying for Mental Health nursing at University, Haf is training to be an End of Life doula and Haf also volunteers for MIND setting up and running support groups for young people.

HAF JONES

Benjamyn Turton.jpg

Ben Turton is nurse and lecturer at St David’s Hospice in Llandudno and lecturer in Palliative and End of Life care at Bangor University.

Mae Ben Turton nyrs yn Hosbis Dewi Sant yn Llandudno ac yn ddarlithydd mewn gofal lliniarol a diwedd oes ym mhrifysgol Bangor.

BEN TURTON

bottom of page